ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

แบบ สอ. 1 แบบสมัครเข้ารับการสรรหาของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี download

แบบ สอ. 2 แบบการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี download

แบบ สอ. 3 หนังสือให้ความยินยอม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ download

แบบ สอ. 4 แบบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร download

แบบ สอ. 5 ใบรับรองแพทย์ download

ข่าวอื่นๆ