ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริการคลาวด์ภายในมหาวิทยาลัย แบบเวอร์ชวล แมชชีน พร้อมซอตฟ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ HCI และ ระบบจัดการคลาวด์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริการคลาวด์ภายในมหาวิทยาลัย แบบเวอร์ชวล แมชชีน พร้อมซอตฟ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ HCI และ ระบบจัดการคลาวด์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ