ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองระบบโลจิสติกส์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองระบบโลจิสติกส์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ