รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวอื่นๆ