ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ