ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าและอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าและอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ