รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566

ข่าวอื่นๆ