ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ