ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ (Education Hub) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ (Education Hub) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ