การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

กิจกรรมอื่นๆ