การอบรมส่งเสริมทักษะการเตรียมสถานที่สำหรับอบรมสัมมนาและการผูกผ้าสำหรับตกแต่งนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมทักษะการเตรียมสถานที่สำหรับอบรมสัมมนาและการผูกผ้าสำหรับตกแต่งนิทรรศการ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 32 คน ได้มีทักษะในการจัดเตรียมสถานที่อบรมประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะเกี่ยวกับการผูกผ้าและการจับจีบผ้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณปภัทสร เที่ยงธรรม และคุณสุนทร สุทธิรอด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ