การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/64

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากรรมการวิชาการที่เป็นคณาจารย์ประจำ ซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรืออาจารย์ประจำคณะ / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จแผนพัฒนาการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 / การพิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 / การพิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 / การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2563 / การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 / การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ