การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/64

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2570 / การพิจารณาการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) / การพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดวุฒิสาขา และสถาบันการศึกษาที่กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแผนพัฒนาบุคลากร Human Resource Development Plan โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาเตรียมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ