การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเรื่องการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ / การพิจารณาประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ และการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ