การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 6/64

คุณวัชระ รักษาพล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาข้อหารือระบบและกลไกการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ