การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 4/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 13 ราย / การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 20 ราย / การพิจารณาแนวทางในการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

กิจกรรมอื่นๆ