การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 6/64

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนตำแหน่งที่ว่าง / การพิจารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 / การพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ