การประชุม คกก.ปรับปรุงและทบทวนการเบิกจ่าย มรท. ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงานเรื่องปรับปรุงและทบทวนการเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย / การพิจารณาเอกสารการเบิกจ่าย / การพิจารณาประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ