การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างสื่อออนไลน์ "ความรักความสามัคคีเพื่อสู้ภัยโควิด" ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ครูและนักเรียนในโรงเรียนกองทุนการศึกษา และจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการเสริมสร้างทักษะให้สามารถจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อบูรณาการโครงการกับการเรียนรู้ของนักศึกษากับรายวิชาเพื่อให้มีความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์และแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน โดยในรุ่นที่ 1 จัดอบรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 7 สาขาวิชา ในวันที่ 18, 25 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2564 / รุ่นที่ 2 จัดอบรมให้แก่ครูและนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในวันที่ 19, 20 และ 26 มิถุนายน 2564 / รุ่นที่ 3 จัดอบรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 8 สาขาวิชา ในวันที่ 9, 16 และ 23 กรกฎาคม 2564 / รุ่นที่ 4 จัดอบรมให้แก่ครูและนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในวันที่ 3, 4 และ 10 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ