การนำเสนอแผนงานวิจัยภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ฯ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอแผนงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการนำเสนอในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 5 ทีม ได้นำเสนอแผนงานโครงการวิจัยที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ และตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, รศ.ดร.วรรณวีย์ บุญคุ้ม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงและร่วมวิพากษ์งานวิจัย
สำหรับการนำเสนอแผนงานวิจัยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2564 โดยในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นการนำเสนอในแผนงานที่ 1 นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี / แผนงานที่ 2 การพัฒนาคลังหน่วยกิตดิจิทัลในรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้ามัดหมี่ไทยพวน ชุมชนไทยพวน ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี / แผนงานที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืนของจังหวัดลพบุรี / การเสวนาและอภิปรายในหัวข้อ การบูรณาการแผนงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นการนำเสนอในแผนงานที่ 4 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดลพบุรี / แผนงานที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การยกระดับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ / การเสวนาและอภิปรายในหัวข้อ แผนงานเชิงกลยุทธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565 และการเสวนาและอภิปรายในหัวข้อ การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ

กิจกรรมอื่นๆ