นศ.มรท.รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 4 คน ได้แก่ นายณัฐวัตร เครือคูณ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, น.ส.ชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, น.ส.ธัญญาลักษณ์ เลิศไชสงค์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และ น.ส.สิริวรรณทนา สดไทย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับรางวัลความประพฤติดีนี้จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรมอื่นๆ