การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 6/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการลดค่าใช้จ่ายเสริมคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาขอเรียกร้องความเป็นธรรมในการกำหนดภาระงานด้านการผลิตบัณฑิต / การพิจารณาการกำหนดการเปิดเรียนแบบปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี ปี พ.ศ.2564 / การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการหารายได้ของหน่วยงาน / การพิจารณาการปรับแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการจัดวางระบบบัญชีลูกหนี้นักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 / การพิจารณาการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้เรียน / การพิจารณาตรวจสอบร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

กิจกรรมอื่นๆ