การประชุมบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยมีวาระสำคัญประกอบด้วย การแจ้งเรื่องแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 / ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย / บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และร่างข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2564

กิจกรรมอื่นๆ