การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ (การระบายสีน้ำ)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ (การระบายสีน้ำ) ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนด้านศิลปะ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพดล เนตรดี จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ อ.ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ ศิลปินอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 26 และ 27 มิถุนายน 2564 โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นการฝึกปฏิบัติการระบายสีน้ำเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการระบายสีน้ำภาพทิวทัศน์ และในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นการฝึกปฏิบัติการระบายสีน้ำภาพดอกไม้

กิจกรรมอื่นๆ