การประชุมหารือมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ คุณจริยา ทองคำ พยาบาล สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายหลังทราบข่าว สสจ.ลพบุรี ประกาศ timeline ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลำดับที่ 451 เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ