การประชุมหารือวางแผนการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้แทนสายสนับสนุนในสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนการดำเนินการจัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

กิจกรรมอื่นๆ