การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/64

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ