เปิดแล้วโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เขตพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รับผู้ป่วยโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เขตพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลสนามดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ/เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ชื่อ ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ ภายในศูนย์มีสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

กิจกรรมอื่นๆ