เตรียมความพร้อมการเป็นโรงพยาบาลสนามของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ประสานงานหัวหน้าส่วนราชการในเขต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการลงพื้นที่สำรวจ และตรวจสอบสถานที่ เตรียมความพร้อมของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการแพร่ระบาดของผู้ป่วยโรคโควิด – 19 เข้ารักษาอาการ หากโรงพยาบาลหลักในเขตพื้นที่มีผู้เข้าพักรักษาอาการเกินจำนวนที่รับได้ พร้อมมอบหมายคุณณัฐกฤตา รัตนสุข ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ประสานงานโรงพยาบาลสนามร่วมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ