การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

กิจกรรมอื่นๆ