การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 7/64

คุณพีระศักดิ์ ศรีสุพล ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน / การพิจารณาขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย / การพิจารณาทบทวนสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา / การพิจารณาหารือการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน / การพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมอื่นๆ