การแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะ 6 เดือน และการประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 11/64

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ในรูปแบบการแจ้งผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการแจ้งผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแจ้งผลการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส
จากนั้น รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย / การพิจารณาประเด็นการสอบทานกรณีพิเศษ เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติด ตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาข้อทักท้วงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

กิจกรรมอื่นๆ