การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/64

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการประจำคณะ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณะ แทนคนเดิมเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง / การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 ครั้งที่ 2 / การพิจารณาการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

กิจกรรมอื่นๆ