การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 น. ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยในภาคเช้าเป็นการนำเสนอในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จากนั้นในเวลา 19.00 น. ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้านำเสนอการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรในสังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ