คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเสวนาเทคโนโลยี สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาเทคโนโลยี สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาที่เข้าร่วมการเสวนาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรอบรู้ในด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น และเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์, ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ และ อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา และได้รับเกียรติจาก อ.ธวัช นวนไชย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไทย-เยอรมัน, คุณสกสัณห์ วัฒนะโชติ และ คุณอาชวิน สืบพลาย จากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2564 โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นการเสวนาการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564 เป็นการอบรมการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมอื่นๆ