พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. กับ หน่วยงาน DepED Mulanay District ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ หน่วยงาน Department of Education, Mulanay District ประเทศฟิลิปปินส์ ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ ด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูและนักเรียน และการพัฒนาระบบการศึกษา โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี คือระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - 12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ