มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 14 - 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะ จำนวน 6 คณะ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
โดยในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ / วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ