มรท.รับมอบทุนจาก คกก.สมาคมศิษย์เก่า มรท.

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวม 250,000 บาท จากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ