การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 7/64

คุณวัชระ รักษาพล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางหลักการการมีส่วนร่วมของลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอื่นที่ไม่ใช่คณาจารย์และข้าราชการ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย / การพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ