การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 7/64

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) คณะครุศาสตร์ / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

กิจกรรมอื่นๆ