สวพ.เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหารสถาบัน และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่" ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและวิชาการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ / การนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มการศึกษา, กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

กิจกรรมอื่นๆ