การประชุม คกก.กำกับควบคุมการหารายได้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุมการหารายได้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาแนวทางการวางระบบการบริหารจัดการการจัดหารายได้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ