การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 3/64

คุณปราโมทย์ โชติมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.155/2559

กิจกรรมอื่นๆ