มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีหน่วยงาน จำนวน 4 หน่วยงาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา / วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ