การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/64

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562) / การพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563) / การพิจารณาค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตร / การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

กิจกรรมอื่นๆ