การสัมมนาพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อปรับปรุงและกำหนดทิศทางในการจัดทำแผนงานพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และ คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

กิจกรรมอื่นๆ