คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการเตรียมความพร้อมการทำงานแบบออนไลน์สู่โลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการทำงานแบบออนไลน์สู่โลกยุคใหม่ ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการออกไปทำงาน ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ธาดา คำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ