การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 7/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 และแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาร่างปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 และแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 - 2570 / การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณารายงานผลการดำเนินพูดคุยรับฟังปัญหาจากนักศึกษาของกองบริการการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ