มรท.ให้การสนับสนุนที่พัก รร.เทพธานีเพลส แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ เป็นผู้ประสานงานในการให้การสนับสนุนที่พักภายในโรงแรมเทพธานีเพลสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดลพบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์ได้พักผ่อนเต็มที่และมีกำลังใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดลพบุรีเข้าพักแล้วจำนวน 5 ห้อง จากที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้ 36 ห้อง

กิจกรรมอื่นๆ