การอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 2 ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 45 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก คุณภรนิสา อัศนีวุฒิกร และ คุณกรินทร์ โปสาภิวัฒน์ จาก ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบของการบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ